Annons:

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Såhär ser förslaget till ny detaljplan ut. Karta: Vimmerby kommun

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Undersökningen från 2011 visar att hela området D är lämpligt för bebyggelse. A är olämpligt och B och C är "mindre lämpligt". Bedömningen gjordes av ett konsultföretag och har legat till grund för att bevilja industrimark i förslaget om ny detaljplan. Foto: Arkivbild

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Det berörda området sett från ovan. Foto: Vimmerby kommun

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Här, mittemot V-Tab, har det länge funnits långtgående planer på ett nytt industriområde, men nu tycks kommunen backa ur helt. Foto: Jakob Karlsson

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Området ligger ett par stenkast bort från Arla.

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Kommunen bedömer marken som olämplig utifrån en undersökning från 2011. Samma underlag låg till grund för förslaget om att godkänna detaljplanen för området.

 • INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

  Helen Nilsson (S) har lyssnat på förvaltningen i ärendet.

INDUSTRIOMRÅDET SOM FÖRSVANN I SISTA SEKUNDEN

Detaljplanearbetet har pågått i flera år. Och i arbetet med nya översiktsplanen pekades området tidigt ut som ny industrimark. Men när kommunstyrelsen klubbade den nya ÖP:n var området borta från kartan. Ikväll väntas fullmäktige fatta beslut i frågan.
– Regelverket har förändrats hos oss och länsstyrelsen, säger Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Annons:

Området det handlar om är placerat vid Arlarondellen, med direkt anslutning till riksväg 40 och en tilltänkt förlängning av Södra Industrigatan. Kommunledningens officiella motiv till att industriområdet tas bort ur översiktsplanen i absolut sista stund är en markundersökning från 2011 som visar att delar av det stora området, uppemot 300 000 kvadratmeter, består av svår terräng. Det är för mycket fukt i marken helt enkelt.

– Regelverket har förändrats hos oss och länsstyrelsen. Det är lite tuffare med de krav som gäller för vattenområden, avledning av vatten och säkerhetsrisker. Enligt tjänstemännen är det inte är säkert att bygga tung industri på den marken, säger kommunalrådet Helen Nilsson (S).

Detaljplanen klappad och klar

Det är många turer i den här historien och det börjar egentligen redan med Arlas etablering ett par stenkast bort från det nu aktuella området. I samband med det antogs en detaljplan för en mindre del av det område som nu behandlats i både en detaljplaneprocess och i arbetet med ny översiktsplan.

2017 inleds sedan ett detaljplanearbete för 23 hektar av området. Den processen har dragit ut på tiden, men detaljplanen är i stort sett klappad och klar. Granskningstiden gick ut för över två år sedan, den 11 mars 2022.

”Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av utlåtandet innan detaljplanen antas”, står det på kommunens hemsida.

Mindre områden pekas ut som olämpliga

Förslaget på detaljplan är på 49 sidor och har sedan dess legat på vänt i kommunens rullar. I den hänvisar man till en geologisk undersökning av marken som företaget Norconsult gjort. Den kommer från 2011 och av de 23 hektar pekas ett relativt stort område ut som ”olämpligt” för bebyggelse och två mindre som ”mindre lämpligt”.

Den överlägset största delen av området bedöms som ”lämpligt för bebyggelse”. Det finns ingen översvämningsrisk för kommande 100-årsflöden.

Enligt detaljplanen ska kommunen ansvara för att en gata byggs inom området och detta kan ske etappvis i takt med att exploatering sker. Detaljplanen bedöms också vara förenlig med den fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort som antogs 2016.

Använder samma underlag

Samtidigt som arbetet med detaljplanen inleder kommunen arbetet med en ny översiktsplan under våren 2021. I det arbetet finns det nya industriområdet med från starten. Såhär beskriver kommunen själv det nya utvecklingsområdet:

”För området föreslås utveckling av verksamheter. Utbyggnad av området innebär anspråkstagande av ny mark. Utvecklingsområdet möjliggör för befintliga verksamheter att kunna växa söderut alternativt möjliggörs för nyetableringar. Området bedöms lämpligt för verksamheter som går att kombinera med befintliga verksamheter”.

Det är med i det första förslaget som presenteras 2022, det är med i samrådet som går ut till allmänheten, det är med i granskningen som också går ut till allmänheten. Inga kritiska synpunkter inkommer – men när planen nu ska antas är läget helt omvänt. Industriområdet är struket från översiktsplanen och kommunen vill slänga detaljplanen i papperskorgen.

”Parallellt med översiktsplanearbetet pågår ett detaljplaneprojekt för det aktuella området. För området finns en framtagen geoteknisk utredning, se bifogad rapport samt karta, som visat på att delar av markområdet inte är lämpliga för bebyggelse. Med det som underlag har det lagts fram ett förslag till kommunstyrelsen om att området bör utgå från översiktsplanen”, skriver planarkitekten Frida Karlsson, ansvarig tjänsteman för översiktsplanen, i ett mejl till oss där hon även bifogar den rapport från 2011 som låg till grund för detaljplaneförslaget om att tillåta industrimark på området.

– Den andra detaljplanen kanske inte hade blivit bifallen idag heller. Vi är överens med dem om att det nya området de vill ha som detaljplan inte kommer att bli av. Detaljplanen som är beviljad gäller, men vi får se hur vi gör med den. Kommunen kan inte stå bakom att det byggs på det här området, säger Helen Nilsson (S).

Varför tas det bort så sent i processen?

– Det är först nu vi ska ta beslutet och vi tog översiktsplanen, men de här sakerna som vi noterade, både vindkraften och Saxberget (som delar av fastigheten heter, red. anm.) var uppe till diskussion, och där var vi inte eniga. Processen fortsätter och vi behöver titta djupare på det här, men det är inte med i nya översiktsplanen. 

”Regelmässigt krav"

Enligt lagen ska en översiktsplan ut på granskning igen om ”väsentlig förändring” sker efter den första granskningen. Vad som menas med ”väsentlig förändring” har aldrig provats i domstol. Ett område på 25-30 hektar som försvinner – är det att mena som ”väsentlig”? Det kan inte Länsstyrelsen och troligen ingen annan heller svara på.

”I äldre Plan- och bygglagen fanns det domar som gav oss vägledning om vad ”väsentlig ändring” kunde innebära. Men sedan lagen gjordes om har jag inte sett någon dom som klargör vad det skulle kunna vara. När det gäller översiktsplaner så är de inte juridiskt bindande, men mycket viktiga vid avvägningar för oss, kommunen och för domstolar. Översiktsplaner kan inte heller överklagas på själva innehållet i planen utan bara för formalia fel”, skriver planarkitekten på Länsstyrelsen, Ted Kranby, till oss.

Helen Nilsson (S) tycker inte att utsuddandet av ett helt industriområde är att betrakta som en väsentlig förändring.

– Det är ingen väsentlig förändring för oss utan det är ett regelmässigt krav på att man inte ska godkänna det området i den här ÖP:n. Det vi förhåller oss till är det som vi med säkerhet kan stå bakom, men det går att komma med nya förslag. Nu tar vi bort det eftersom regelverken är förändrade, det är inget annat som vi har tänkt i det här. Det finns inte möjlighet att säga ja och då är det ingen idé att låta det gå ut på granskning igen.

Varför ska man arbeta igenom en ny detaljplan om området ändå inte är med i ÖP:n?

– Där är vi överens med ägaren om att vi inte fortsätter med den nya detaljplanen. Den gamla detaljplanen är beviljad, den kan vi inte säga nej till.

Vill ni riva upp den gamla?

– Det har vi inte gjort än, det får undersökningar visa. Vi kommer arbeta vidare med det här. 

”Fel har begångets”

Redan i den äldre detaljplanen står det att kommunen ska bekosta en ny gata i området. Kostnaden bedöms ligga runt 15 miljoner kronor, enligt oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

– Hade jag fått vara med idag så hade jag sagt nej till det för vi beviljar inga sådana vägar, vi kan inte frånta oss vad andra politiker beviljar. Fel har begångets och vi är orsaken till det, men man hade säkert en god vilja. Jag är inget proffs i det här, säger Helen Nilsson (S).

Hur är diskussionen med markägaren idag?

– Vi förstår varandra, men vill inte lika riktigt. De vill det här och det har jag förståelse för. Men beviljar vi en ÖP måste vi ta ansvar för att det är säkert.

Det går väl fixa marken och bygga på den mark som bedöms lämplig?

– Jag kan också undra sånt här, men jag måste gå efter det som är framlagt. Vi måste ta ansvar för det som vi beviljar.

Du kan väl gå emot förvaltningens förslag?

– Vi måste bygga säkert och som jag förstått går inte det här.

Det slutgiltiga beslutet om den nya översiktsplanen tas på kommunfullmäktige ikväll. En översiktsplans innehåll kan inte överklagas, däremot kan man pröva själva processen. 

Markägarna ger en helt annan bild

Den mark som området berör ägs separat av Vimmerby kommun, Niclas Samuelsson och Johan Hemmingsson. Niclas Samuelsson och Johan Hemmingsson lämnar följande kommentar om kommunens agerande.

”Efter att vi har blivit informerade om kommunens avsikter att dels lägga ner det pågående planarbetet samt att ta bort området från ÖP:n har vi meddelat att vi är av en annan uppfattning och tror att det borde finns möjlighet att lösa de problem som länsstyrelsen påpekat. Att vi skulle vara överens med kommunen stämmer inte. 

Väljer kommunen att ta bort området från ÖP:n och även lägga ner det pågående planarbetet är det beklagligt för utvecklingen av Vimmerby kommun och vårt näringsliv. Väljer man i en framtid att även återkalla den befintliga detaljplanen är det ännu mer beklagligt, då det finns konkreta intressenter av tomter och ett sådant beslut skulle innebära att Vimmerby kommun väljer att tacka nej till en ny etablering i kommunen”.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. En intervju med honom kan du läsa här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt