Annons:

Sälja företag: Så lyckas du med din företagsförsäljning

Sälja företag kan vara både tidskrävande och känslomässigt påfrestande. Men det kan också vara en av de mest lönsamma affärerna du gör i ditt liv. I denna artikel tar vi dig genom varje aspekt av företagsförsäljning, steg för steg.

Annons:

Från att fundera över varför och när du bör sälja, till värdering och riskhantering. Här är allt du behöver veta om att sälja bolag. 

För en så smidig och lönsam försäljning som möjligt rekommenderas du att ta hjälp av en företagsmäklare. I Am Growth är en digital företagsmäklare med lång erfarenhet av att sälja företag, och som hjälper till i alla delar av försäljningen - allt från värdering av bolaget till de slutgiltiga avtalsförhandlingarna.

Så förbereder man sig inför att sälja sitt företag

Förberedelserna inför att sälja företag kan vara avgörande för framgången. En noggrant förberedd företagsförsäljning kan minimera riskerna och maximera det slutliga försäljningspriset.

 • Först och främst bör du se över företagets finansiella hälsa. En genomgång av företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys kan ge en klar bild av verksamhetens ekonomiska styrkor och svagheter. Detta är information som potentiella köpare kommer att granska noggrant.
 • Juridiska aspekter är också viktiga. Se till att alla licenser, tillstånd och kontrakt är i ordning. En intresserad köpare kommer att vilja försäkra sig om att allt är som det ska, och att det inte finns några dolda juridiska risker som kan påverka företagets värde.
 • En annan viktig förberedelse är att se över företagets marknadsposition och varumärke. En stark marknadsposition och ett välkänt varumärke kan öka företagets värde och göra det mer attraktivt för potentiella köpare.
 • Gör också en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) för att identifiera företagets styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som finns i omvärlden. Det kan ge värdefulla insikter som kan vara användbara i förhandlingarna.
 • När det gäller skatt på företagsförsäljning är det klokt att konsultera en skatteexpert eller företagsmäklare för att förstå de skattemässiga konsekvenserna av en företagsförsäljning. Även denna aspekt kan påverka bästa timing av försäljningen och strukturen på affären.
 • Förberedelsefasen är också det rätta tillfället att konsultera en företagsmäklare för att genomföra en värdering inför att du ska sälja företag. En objektiv värdering kan tjäna som en utgångspunkt i förhandlingarna och hjälpa dig att fastställa ett realistiskt försäljningspris.

Så lång tid tar det att sälja bolag

Att sälja bolaget tar olika lång tid från fall till fall. Den exakta tidsåtgången beror bland annat på:

 • Hur attraktivt företaget är
 • Hur väl du förberett för försäljning av företag
 • Rådande marknadsförhållanden
 • Vilken typ av företagsförsäljning det handlar om

Det går i regel snabbare att sälja mindre företag och e-handelsbolag än att sälja stora bolag. Ett e-handelsföretag kan, i bästa fall, säljas inom 4–6 månader. Anledningen till att dessa företag går snabbt att sälja är, utöver att de är mindre, att den digitala mognaden bland såväl köpare som säljare i regel är hög.

Vad gäller att sälja aktiebolag och andra större företag, är det vanligt att processen tar mellan 6–12 månader. Detta beror i huvudsak på att det finns mer att gå igenom i bolaget, och att processens delar därmed blir mer tidskrävande.

För att din försäljning av företag ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att förbereda både dig och bolaget på bästa sätt. Se till att städa upp i företaget, bland nyckeltal och liknande, och se till att ha all information nära till hands. På så sätt underlättar du avsevärt för en eventuell köpare.

Sälja företag värdering: Ta reda på företagets värde

När du ska sälja ditt bolag är det viktigt att genomföra en objektiv värdering. Värdet på ditt företag är inte bara en siffra utan en indikator på företagets hälsa, dess framtidsutsikter och dess position på marknaden. Här är några saker att titta på för att ta reda på företagets värde inför en försäljning av företag eller aktiebolag.

En bra startpunkt är att göra en grundlig genomgång av företagets finansiella rapporter. Bland annat bär du analysera:

 • Intäkter
 • Kostnader
 • Kassaflöde

Detta ger en första bild av företagets ekonomiska status, men det är viktigt att också ta hänsyn till immateriella tillgångar som varumärke och kundrelationer.

För en mer omfattande värdering kan du anlita en företagsmäklare, som kan genomföra en objektiv företagsvärdering. De använder ofta en kombination av olika metoder för att fastställa ett rättvisande marknadsvärde, såsom:

 • Jämförande analys
 • Diskonterade kassaflöden
 • Multiplar

Detta är särskilt användbart för att undvika risken att sälja aktiebolag till ett pris som inte speglar dess verkliga värde.

Marknadstrender spelar också en roll. Om du är i en bransch som är på uppgång, kan det påverka företagets värde positivt. Omvända förhållanden kan dock sänka värdet och göra en företagsförsäljning mindre lönsam.

Oavsett metod är det viktigt att värderingen är objektiv, något du kan säkerställa genom att anlita en utomstående part. Känslor och personliga värderingar kan ibland påverka vår uppfattning om vad företaget är värt, vilket kan leda till orealistiska förväntningar.

Att förstå företagets värde kräver kort sagt att du skaffar dig en helhetsbild av företaget och dess position på marknaden. Genom att ta dessa aspekter i beaktande ökar du chanserna för en framgångsrik försäljning.

Metoder för att öka värdet innan du ska sälja företaget

Det finns faktiskt lite olika strategier för att öka ett företags värde inför en företagsförsäljning. Det är saker du kan göra oavsett om du planerar att sälja ett aktiebolag eller en annan företagsform. När du ska sälja företag kan dessa punkter vara till hjälp för att öka värdet:

?      Förbättra ditt kassaflöde: Ett starkt kassaflöde kan göra företaget mer attraktivt för potentiella köpare. Detta kan uppnås genom att minimera kostnader eller öka intäkter.

?      Stärk kundrelationerna: Långvariga och lönsamma kundrelationer kan öka företagets värde. Därför kan det vara en god idé att fokusera på kundnöjdhet och lojalitet innan en företagsförsäljning.

?      Diversifiera: Att vara beroende av en eller ett fåtal kunder, leverantörer eller inkomstkällor kan ses som en risk. Diversifiering kan göra företaget mer stabilt och därmed mer värdefullt.

?      Optimera verksamheten: Effektivisering av olika processer inom företaget kan inte bara minska kostnader, utan också göra verksamheten mer skalbar. Detta kan vara särskilt positivt för köpare som ser potential för framtida tillväxt.

?      Uppdatera tillgångar: Moderna och väl underhållna tillgångar, oavsett om det är maskiner, IT-system eller fordon, kan också lägga till värde.

?      Förstå och minimera risker: Varje företag har sina egna risker, och det är viktigt att du identifierar och hanterar dessa innan du säljer. Det kan inkludera allt från skatt på företagsförsäljning till andra finansiella och operationella risker.

?      Professionell rådgivning: Anlita en företagsmäklare som kan göra en formell värdering av ditt företag och ge råd om hur du kan öka dess värde. Det kan vara allt från juridiska aspekter till skatt och finansiell planering.

Genom att proaktivt fokusera på dessa områden kan du förbättra ditt företags attraktivitet och därmed dess marknadsvärde. Det kommer inte bara att göra det möjligt att sätta ett högre pris vid försäljning, utan också göra företaget mer lockande att köpa.

Hitta rätt köpare av vid försäljning av företag

Att hitta rätt köpare är en av de mest kritiska aspekterna av en framgångsrik företagsförsäljning. Oavsett om du planerar att försäljning av aktiebolag eller en annan företagsform, kan rätt köpare inte bara maximera försäljningspriset utan även säkerställa en smidig övergång och framtid för företaget.

 1. Definiera köparen: Vad innebär "rätt köpare" för dig? Är det någon som kan betala det högsta priset, eller är det viktigare att köparen har en vision som matchar din egen för företaget?
 2. Använd ditt nätverk: Kontakter inom din bransch kan ofta leda till potentiella köpare eller rekommendationer. Företagsmäklare besitter ofta ett stort nätverk av potentiella köpare, vilket kan öka chansen till att hitta rätt.
 3. Målgruppsanalys: Identifiera de slags enheter eller individer som mest sannolikt skulle vara intresserade av din typ av verksamhet. Det kan vara konkurrenter, leverantörer eller till och med kunder.
 4. Konfidentiell marknadsföring: Det kan vara klokt att vara diskret kring planerna på försäljning för att undvika oro bland anställda och kunder. Det kan uppnås genom att använda en affärsförmedlare eller genom att marknadsföra företaget anonymt i början.
 5. Granska potentiella köpare: När du har identifierat potentiella köpare behöver du granska dess ekonomiska ställning och förstå motivet som dessa har för att köpa ditt företag.
 6. Förhandlingar: Var beredd att förhandla inte bara om priset utan också om andra villkor som kan påverka försäljningen, inklusive betalningsstruktur och framtida engagemang i företaget.
 7. Juridisk och finansiell rådgivning: Använd kvalificerade rådgivare för att säkerställa att alla aspekter av försäljningen hanteras korrekt.

Att hitta rätt köpare är när du ska sälja din verksamhet, är en process i flera steg som kräver tid, ansträngning och ofta även tålamod. Men med rätt förberedelser och resurser kan du öka chanserna för en framgångsrik försäljning som uppfyller både dina ekonomiska och personliga mål.

Företagsförsäljning och avtalsskrivning

Att skriva ett avtal är en avgörande fas när det handlar om att sälja sitt företag eller aktiebolag. Avtalet är dokumentet som formaliserar överenskommelsen mellan säljare och köpare och skyddar båda parternas intressen. Här är några viktiga punkter att tänka på när du utformar avtalet för din företagsförsäljning:

?      Avtalsstruktur: Det finns olika typer av försäljningsavtal, som tillgångsförsäljning och aktieförsäljning. Valet mellan dessa kan ha olika skattemässiga konsekvenser och det bästa är att du konsulterar en skatteexpert kring frågorna om skatt när man ska sälja företag.

?      Pris och betalningsvillkor: Avtalet bör tydligt ange köpeskillingen, hur och när betalningen ska ske, och eventuella villkor som måste uppfyllas för att fullfölja affären.

?      Garantier och försäkringar: Dessa är de uttalanden som säljaren gör angående företagets skick, finansiella status och eventuella risker gällande bolagets framtid. Det är viktigt att dessa är korrekta och fullständiga för att undvika framtida rättsliga tvister.

?      Överlåtelse av tillgångar och skulder: Avtalet bör specificera vilka tillgångar och skulder som ingår i försäljningen. Detta kan gälla fysiska tillgångar, immateriella rättigheter och även anställdas kontrakt.

?      Överlämningsprocess: Detaljerna kring hur och när kontrollen av företaget eller verksamheten kommer att överföras till den nya ägaren bör klargöras.

?      Konfidentialitet och icke-konkurrens: Dessa klausuler skyddar företagets affärshemligheter och förhindrar säljaren från att starta en konkurrerande verksamhet under en viss tid efter försäljningen.

?      Utträdesvillkor: Det är också viktigt att inkludera eventuella utträdesvillkor, som ger parterna rätt att dra sig ur affären under vissa omständigheter.

Att skriva ett genomtänkt och juridiskt solitt avtal är inte något man bör göra på egen hand. Vi rekommenderar att du anlitar en företagsmäklare för att säkerställa att alla aspekter hanteras korrekt. Ett välformulerat avtal kan innebära skillnaden mellan en framgångsrik försäljning och en som leder till komplikationer och förluster.

Upprätta ett LOI

Att förhandla om försäljningsavtalet kan vara en lång process. Det är sällan som köparen accepterar det första förslaget som säljaren ger, utan det brukar vanligtvis bli några turer fram och tillbaka.

För att säkerställa att du och den eventuella köparen har någorlunda liknande syn på affären bör ni upprätta ett LOI tidigt i processen. LOI står för ”Letter of Intent” och är ett icke-bindande avtal som klargör de mest grundläggande villkoren för att en affär ska kunna bli av.

Så fungerar sälja företag skatt

Skatteaspekter är en del av din företagsförsäljning som inte går att undvika och som kan påverka både försäljningspriset och din personliga ekonomi. När man säljer sitt företag, blir eventuell kapitalvinstföremål för beskattning. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan det pris man till slut avtalar om att sälja företaget för och det pris du ursprungligen betalade för företaget eller dess tillgångar.

Om din företagsförsäljning involverar tillgångar, kommer varje tillgång att beskattas individuellt. Å andra sidan beskattas hela kapitalvinsten som en enhet om du ska sälja samtliga aktier i ditt aktiebolag.

Moms och andra indirekta skatter kan också spela roll, beroende på bolagsstrukturen. Detta område kan vara komplicerat och kräver noggrann planering. Dessutom kan företagets ackumulerade förluster i vissa fall användas för att minska den skattemässiga börda som försäljningen innebär. Köparens skattesituation bör också beaktas, eftersom det kan finnas skattemässiga skäl som gör en typ av försäljning mer fördelaktig än en annan för denne.

Med tanke på allt detta är det avgörande att tidigt i processen konsultera revisorer och företagsmäklare. De kan ge skräddarsydda råd som kan göra försäljningen både mer framgångsrik och ekonomiskt fördelaktig.

Anledningar till att sälja bolag

Att sälja företag är ett stort och komplicerat beslut som involverar många faktorer. Det kan vara en kombination av ekonomiska, personliga och strategiska skäl som styr. Många företagsägare ser en företagsförsäljning som en möjlighet att frigöra kapital, antingen för att investera i nya projekt eller för att säkra en tryggare ekonomisk framtid.

För en del företagsägare är det en fråga om livsstil. Efter år av hårt arbete kan man vilja dra sig tillbaka och njuta av frukterna av sin arbetsinsats. I andra fall kan det vara så att företaget har nått en platå där ytterligare tillväxt kräver resurser eller kompetenser som ägaren inte har eller inte är intresserad av att investera i.

Strategiska skäl kan också ligga bakom beslutet att sälja bolag. Kanske har marknaden förändrats, och det är mer lönsamt att sälja din verksamhet än att anpassa dig till en ny verklighet. Det kan också vara så att företaget har en unik kompetens eller produkt som är särskilt värdefull för en större aktör, vilket gör företaget till en attraktiv måltavla för uppköp.

Företagsägare med flera verksamheter kan också fundera på att sälja ett aktiebolag för att fokusera sina ansträngningar och resurser på en annan del av sin portfölj. Detta kan vara särskilt relevant om ett av företagen kräver en oproportionerligt stor del av ägarens tid och energi.

Oväntade personliga omständigheter, som hälsoskäl eller familjesituationer, kan också tvinga en ägare att sälja företaget snabbare än planerat. I dessa fall kan en snabb företagsförsäljning vara nödvändig, men den kräver ändå noggrann planering för att man ska vara säker på att man får rätt värde för företaget.

Vid vilken tidpunkt ska man sälja aktiebolag?

Timing är en kritisk faktor när du funderar på att sälja företag, oavsett om det är ett aktiebolag eller en annan företagsform. En väl vald tidpunkt kan göra skillnaden mellan en framgångsrik företagsförsäljning och en som lämnar mycket att önska.

På den personliga fronten kan timingen vara driven av livsomständigheter. Kanske har du nått en ålder där du funderar på pension, eller så har en förändring i din familjesituation gjort det nödvändigt att frigöra tid och resurser.

Ekonomiska indikatorer är en annan viktig aspekt. Är din bransch på uppgång, och ser du en stark efterfrågan på det du erbjuder? Detta kan vara en optimal tid för att sälja bolag när det är på toppen av sin värdering. Omvänt kan det vara klokt att avvakta om du ser potentiella ekonomiska nedgångar eller andra risker med att sälja aktiebolag i det aktuella klimatet.

Marknadsdynamik kan också påverka timingen. Vissa perioder kan erbjuda fler potentiella köpare och därmed en bättre möjlighet att sälja sitt bolag till ett fördelaktigt pris. Det kan också vara så att du vill avvakta tills du har identifierat rätt köpare, en som ser samma potential i företaget som du gör och är villig att betala för det.

Skatteaspekter kan inte ignoreras – förståelsen för hur sälja företag skatt påverkar transaktionen kan hjälpa dig att välja den mest fördelaktiga tidpunkten.

Slutligen är det viktigt att inte skynda på en försäljning av företag om du inte är redo både emotionellt och från en affärsmässig synpunkt. En förhastad försäljning kan resultera i att du inte får det fulla värdet för ditt företag.

Timingen är alltså en sammansatt men avgörande del i beslutstagandet kring att sälja bolag. Det är en balansakt mellan personliga, ekonomiska och marknadsdrivna faktorer som kräver noggrant övervägande och ofta professionell rådgivning.

Risker med att sälja aktiebolag

Det finns flera potentiella fallgropar i samband med försäljning av aktiebolag eller ett företag med en annan bolagsform. En av de mest kritiska aspekterna i en företagsförsäljning är företagets värdering. En för hög eller för låg värdering kan antingen avskräcka potentiella köpare eller göra att du går miste om inkomst. Det är också viktigt att noggrant formulera och underbygga eventuella garantier och försäkringar i försäljningsavtalet, eftersom felaktigheter här kan leda till rättsliga tvister i efterhand.

Skatteplanering är en annan kritisk faktor. Oväntade skattekostnader kan snabbt äta upp vinsten från försäljningen om man inte har planerat noggrant. Dessutom kan nyheten om en förestående försäljning oroa kunder och anställda, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på företagets prestanda och värde. Under försäljningsprocessen delas ofta känslig information med potentiella köpare och det är kritiskt att denna information hanteras säkert för att undvika läckor eller andra integritetsproblem.

En affär som går om intet i sista stund är inte bara tidskrävande och kostsam, utan kan också vara skadlig för företagets rykte. Därför är det av yttersta vikt att förbereda sig noga och konsultera experter inom områden som juridik och skatt.

Medvetenhet om denna typ av risker och andra gör att du kan hålla en proaktiv strategi som minimerar eventuella problem. Det gör dig som säljare bättre rustad för en framgångsrik och problemfri försäljning av ditt aktiebolag.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Trots all denna information kan det förstås dyka upp ytterligare frågor om att sälja företag. Här svarar vi på några av de vanligt förekommande.

Kan jag sälja endast en del av mitt företag? 

Ja, det går att sälja en del av ett företag. Detta kallas för en partiell företagsförsäljning och kan vara ett bra alternativ om du inte vill sälja hela din verksamhet.

Hur lång tid tar det vanligtvis att sälja sitt företag? 

Tidsramen kan variera kraftigt beroende på företagets storlek, bransch och hur förberedd du är. Generellt kan det ta allt från några månader till flera år.

Behöver jag en företagsmäklare? 

En företagsmäklare kan vara till stor hjälp, särskilt om du inte har erfarenhet av företagsförsäljning. Mäklaren kan hjälpa till med värdering, förhandlingar och att hitta potentiella köpare.

Vad är en due diligence?

Due diligence är en grundlig granskning av företaget som utförs av köparen. Den omfattar bland annat finansiell, juridisk och operativ information och är avgörande för att affären ska kunna slutföras.

Hur hanterar jag konfidentiell information under försäljningsprocessen? 

Det är vanligt att använda ett sekretessavtal (NDA) för att skydda konfidentiell information när du diskuterar försäljningen med potentiella köpare.

Kan jag sälja mitt företag om det går med förlust? 

Ja, även förlustbringande företag kan säljas. Det kan finnas strategiska skäl för en köpare att förvärva ett företag som inte är lönsamt i dagsläget.

Vad händer med anställda vid en företagsförsäljning? 

Det beror på hur försäljningen struktureras och vilka avtal som finns. Anställda kan antingen fortsätta under den nya ägaren eller, i vissa fall, erbjudas avgångsvederlag.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt