Annons:

Stort lyft för AL-skolan – men allvarliga brister kvarstår

Astrid Lindgrens skola har åtgärdat flera brister, men inte alla. Foto: Arkivbild

Stort lyft för AL-skolan – men allvarliga brister kvarstår

En del av den kraftiga och omfattande kritik som Skolinspektionen riktat mot högstadiet på Astrid Lindgrens skola kvarstår – ett halvår efter den förra inspektionen. Kommunen hotas nu av ett vite på 100 000 kronor.

Annons:

Den inledande inspektionen renderade i mängder med allvarlig kritik mot enheten och kommunen hotades av ett vite på 500 000 kronor.

Skolan fick bland annat kritik för att elever i behov av extra stöd inte får den hjälp de behöver, det råder inte studiero på alla lektioner och lärarna samarbetar inte för att hjälpa eleverna. All kritik som framfördes kan du läsa om här.

– Det finns en bredd på bristerna och de försvårar för eleverna att nå målen. Vi har förelagt med vite och det är ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska komma till rätta med bristerna. AL är en skola som har stora problem och de har vi försökt beskriva och kommit med förslag på åtgärder. Allt vårt arbete handlar om att det ska bli bättre, sa Skolinspektionens Maria Sundkvist till DV strax efter det första föreläggandet.

Har inte gjort tillräckligt 

I november besökte Skolinspektionen enheten på nytt och det visar sig att skolan kommit till rätta med en stor del av kritiken – men inte allt. Skolinspektionen ser fortfarande allvarliga brister i stödet för elever med behov av studiehandledning på modersmålet. De får inte tillräcklig hjälp för att nå kunskapsmålen och inte heller tillräckligt snabbt. Det finns även brister i att anmäla och skyndsamt utreda elevers eventuella behov av studiehandledning på modersmålet.

Skolinspektionen anser inte att kommunen gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemet, som delvis beror på bristande resurser: ”Avslutningsvis uppger rektor, förstelärare och samordnare att skolan inte använt sig av möjligheterna till fjärrundervisning. Rektorn har påtalat detta för huvudmannen men fått besked om att hålla budget.”

 "Försvårar förutsättningarna"

Skolinspektionen anser inte att enheten fördelar resurserna utifrån elevernas behov och ser allvarliga konsekvenser för elever med behov av studiehandledning på sitt modersmål.

”Det faktum att alla elever inte ges studiehandledning på modersmålet efter behov eller får sitt eventuella behov av särskilt stöd utrett påverkar elevernas kunskapsresultat negativt. Skolinspektionen bedömer att bristen är av sådan art att den allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen och att elevernas kunskapsutveckling allvarligt äventyras.”

Kommunen har till augusti på sig att lösa problematiken och hotas med ett vite på 100 000 kronor.

 Många brister har åtgärdats

Övriga brister har skolan kommit tillrätta med. Det handlar om att undervisningen tar hänsyn till varje enskild individs behov, att undervisningen ger ett aktivt lärarstöd till eleverna, att vårdnadshavarna informeras om elevernas utveckling, att utbildningen tillförsäkrar alla en trygg skolmiljö, att man infört ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar, att elevhälsan används förebyggande och att lärarna samverkar för att fler ska nå kunskapsmålen.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt