Annons:

FLER TJÄNSTER KAN FÖRSVINNA – BUN VÄDJAR OM DRYGT 28 MILJONER

Fler tjänster inom både skolan och förskolan kan vara i farozonen. Foto: MostPhotos

FLER TJÄNSTER KAN FÖRSVINNA – BUN VÄDJAR OM DRYGT 28 MILJONER

Nu har nämnden fått sin tekniska ram enligt den nya prislappsmodellen. Utöver det har barn- och utbildningsnämnden lämnat in prioriteringsförslag till budgetberedningen på 28 miljoner kronor. Konsekvenserna om det inte beviljas kan bli omfattande.
– Jag förstår inte hur budgeten ska gå ihop och hur vi ska kunna behålla den struktur vi har om vi inte får det här tillskottet, säger nämndens ordförande Peter Karlsson (C).

Annons:

Arbetet med budgeten inför 2025 pågår för fullt. För Vimmerby kommun blir det första budgetåret med prislappsmodellen och det förändrar förutsättningarna rätt ordentligt.

Barn- och utbildningsnämnden har nu utifrån prislappsmodellen fått sin tekniska ram. 

– Det innebär att vissa verksamheter får prislappar. Det handlar exempelvis om vad en elev borde kosta i grundskolan och vad ett barn i förskolan borde kosta i Vimmerby kommun. Vi har prislappar för verksamheterna i förskolan, grundskolan, gymnasiet och Vuxenutbildningen. Sedan har vi budget på budget för anpassad grundskola och Campus. Prislapparna tas fram utifrån förutsättningar, befolkningsutveckling och det kommunala kostnadssystemet. Det mynnar ut i en viss prislapp som gäller för Vimmerby kommun, berättar Ola Karlsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

När man nu har fått sin tekniska ram och analyserat den kan man konstatera att kostnaderna för förskola och grundskola ligger inom den prislapp man har i den tekniska ramen. Det gör även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Däremot ligger kostnaderna för gymnasiet och Vuxenutbildningen kraftigt över prislappen i den tekniska ramen. 

– Detta efter de besparingsåtgärder som tagits under våren. 

Kan inte behålla strukturen

Nu har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om sin prioriteringslista till budgetberedningen. Och den är omfattande. Det rör sig om sju punkter och totalt 28,3 miljoner kronor. 

– Det utrymme som finns kvar att fördela är upp till budgetberedningen utifrån vad nämnderna föreslår för prioriteringar. Vi har lämnat in våra och sedan ska socialnämnden och kommunstyrelsen också göra det. Budgetberedningen lämnar sedan ett förslag om vilka av prioriteringarna som ska beviljas och vilka som inte ska det. 

Den största punkten rör gymnasiet och där vill nämnden ha hela 15 miljoner kronor. Det är för att kunna bedriva verksamheten med samma programstruktur som i dagsläget. Miljonerna ska också finansiera kostnaderna som uppstår för elever som går på gymnasieskolor i andra kommuner. Konsekvensen om nämnden inte beviljas de här pengarna är stora. Det handlar om att avveckla flera program på gymnasiet. 

"Om nämnden beslutar att avveckla 3-4 program (halvering av utbudet mot i dag) samt avslut av samtliga profiler kan kostnader minska med 5-7 miljoner kronor (under förutsättning att inga lokaler avvecklas)", skriver nämnden i sin konsekvensbeskrivning. 

Att besparingen inte skulle bli större beror på att kostnaderna för interkommunala ersättningar skulle öka kraftigt och förta effekten. Konsekvensen kan därför bli reducering av tjänster inom både förskola och grundskola också – om nämnden inte får de här pengarna. 

För Vuxenutbildningen handlar det om sju miljoner kronor och om nämnden inte beviljas dessa pengar är ökade IKE-kostnader sannolikt och även här kan det bli tal om borttagna tjänster inom förskola och grundskola.

– Gymnasiet och Vuxenutbildningen är de stora delarna. Egentligen tillför vi ingenting utan de här pengarna är för den struktur vi kommer ha efter höstterminen. De här 28,3 miljoner kronorna täcker kostnaderna för de här strukturerna, säger Peter Karlsson (C), ordförande i nämnden. 

Prislappsmodellen är nytt för alla, men vad tror ni om möjligheterna att få så här mycket?

– Det här är behovet vi har. Vi är inte på det klara med hur mycket det finns för politiken att fördela, men det har tagits bort stora pengar från både BUN och SOC. Jag förstår inte hur budgeten ska kunna gå ihop och hur vi ska kunna behålla den struktur vi har om vi inte får det här tillskottet. 

En satsning på listan

Utöver detta begär nämnden 2,3 miljoner för elever i behov av extraordinärt stöd inom förskolan, 2,8 miljoner kronor som kompensation för ökade lokalkostnader för den nya förskolan i Nybble samt knappt en halv miljon kronor för de pengar som ska gå till fristående verksamheter med anledning av ökade lokalkostnader. Även 380 000 kronor behövs i ramökning till följd av löneökningar, vilket orsakar högre bidrag till fristående verksamheter.

– Nu ska nämnden bära samtliga kostnader, även lokalkostnader, för den nya förskolan i Nybble. Det ger ökade lokalkostnader med 5,5 miljoner kronor om året. Samtidigt går vi ur paviljongerna Lilla Lunden och Skogsbacken och därför för vi fram 2,8 miljoner i utökad ram för att täcka kapitalkostnaderna. Med ökade lokalkostnader för oss måste vi ge motsvarande procentuella kostnad till fristående verksamheter, säger Ola Karlsson.

Den enda punkten som är något nytt för nämndens verksamhet är att man ber om 350 000 kronor för att köpa in luftrenare till samtliga förskolor i kommunen som ett led i att få ned sjukfrånvaron inom förskolan. 

– Det är det enda på listan som vi tillför och det är en engångssatsning för 2025 på 350 000 kronor. 

Facket kritiskt

Ola Hammarbäck (KD), ledamot i nämnden, säger att budgetarbetet blir annorlunda, men inte lättare i år.

– Vi vet inte vad SOC kommer fram till, men de har också belopp utöver den tekniska ramen. Budgetberedningen kommer få en helhetsbild av hur mycket som ligger över den tekniska ramen och därefter får man prioritera. Det är inget enkelt arbete och det kommer saknas en del pengar tyvärr, säger han.

Hur snart får ni svar på det här?

– Nämnderna för fram det här i april och vi ska sedan möta budgetberedningen för att diskutera de föreslagna prioriteringarna. Det blir nog någon gång i maj.

Konsekvenserna kan alltså bli stora om nämnden inte beviljas de föreslagna prioriteringarna på sin lista. Facket ser med oro på detta och mer om deras syn kommer ni kunna läsa senare. 

"En stor minskning av antalet tjänster på förskola och skola som leder till en minskad personaltäthet innebär att arbetsförhållandena försämras för kvarvarande personal, som får dra ett tyngre lass. Det är stor risk för ökad fysisk och psykisk ohälsa, sjukskrivningar och personalflykt", skriver Sveriges Lärare och Kommunal bland annat. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt