Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om regeringens budget?

Svarsalternativ:

Jättebra
Okej
Dålig
Vet ej
RöstaSe resultat

Vill undvika ryktesspridning - här är politikernas svar på allmänhetens frågor

Efter att kommunstyrelsen i Vimmerby berättade om planerna på att bygga en ny förskola i området Skyttehagen samt att på lång sikt även planlägga för andra verksamheter har det uppkommit vissa frågeställningar på sociala medier och i mediernas kommentarsfält. För att undvika ryktesspridning vill vi förtydliga viss information.

Vad är en översiktsplan och varför följer kommunen inte den som är framtagen?

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det bland annat gäller utveckling av bebyggelse. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En aktuell översiktsplan förenklar kommunens fortsatta arbete när detaljplaner av ett område ska göras eller när bygglov ska ges. Om kommunen gör avvikelser från sin översiktsplan måste det motiveras.

Vimmerby kommuns översiktsplan sträcker sig norrut och det har varit kommunstyrelsens önskan hela tiden. Tyvärr har inte förhandlingen med kyrkan, som äger den tänkta marken, gett några resultat. Kyrkan vill ha tre gånger så mycket mark i betalning för den tänkta markbiten, det är ett för högt pris att betala.

Stadskartan visar att Vimmerby kommun äger mycket mark runt Vimmerby stad. Varför kan man inte använda den marken?

Stadskartan som bland annat Dagens Vimmerby har publicerat visar mycket riktigt vilken mark Vimmerby kommun äger. Det har skapat viss frustration då många tycker att det finns massor av mark att bygga på, något som inte är helt korrekt. Nedan följer en sammanställning över kommunens markområden:

1 Mark bakom AB Åbro Bryggeri, västra Vimmerby Kommun

Halva gröna ytan är Krönsmon och planlagt för industri. Närheten till AB Åbro Bryggeri och reningsverket gör att det finns ett skyddsavstånd för planläggning av skolor och tomter. Åbro har 400 meter skyddsavstånd för nyetableringar. Reningsverket har ett generellt skyddsavstånd på 1 km. Det gör att det varken är lagligt eller lämpligt att placera en förskola i detta område precis som att planlägga för tomter för framtida behov hos barnfamiljer.

2 Nybble

Här pågår redan arbete för exploatering av mark.

3 Kohagen

Från och med den 1 april 2017 ägs denna mark av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgren.

4 Ulriksdal

I området Ulriksdal finns idag ingen infrastruktur framdragen. Det krävs omfattande utbyggnad av vatten och avlopp, vägar och fjärrvärme vilket gör att kostnaden stoppar byggnation i detta område i dagsläget. Däremot finns det möjlighet att utveckla området som en grön lunga i staden med nya upplysta elljusspår för både fritidsmotionärer, orienteringsklubben och ridklubben. Området är ungefär två kilometer brett och skulle på sikt kunna bli en förlängning av Skyttehagens användningsområde.

5 Älåkra

Området Älåkra har nämnts i sociala medier som ett alternativ. Området har obefintlig infrastruktur och det skulle vara både dyrt och tidskrävande att välja platsen som en utveckling av Vimmerby stad och en ytterligare försening av den akuta förskolan är inte aktuell. Platsen bedöms inte heller vara central. I anslutning till sjön Nossen, nedanför Älåkra pågår planarbete för tomter.

6 Lundenområdet

Länsstyrelsen har redan utrett området och det har visat sig finnas många fornlämningar som inte får röras utan en kostsam utredning. För att undersöka möjligheterna och se om marken eventuellt går att använda måste utredningen, som kostar över 700 000 kronor göras. Utredningen skulle ge svar på om vi skulle kunna ta bort någon fornlämning och hur, men inte svara på när vi skulle kunna påbörja byggnationen. Det gör att en ytterligare fördröjning av den akuta förskolan skulle ske. Dessutom kan vi inte idag med säkerhet säga att marken är byggbar.

7 Gästgivarhagen

Hembygdspark och strövområde med många fornlämningar.

8 Området Ceos

Här finns idag industriområde och idrottsanläggning och platsen är inte lämplig för en förskola, där dessutom skyddsavståndet sätter stopp för en sådan byggnation.

9 Mark bredvid reningsverk

Av samma skäl som för område 1. Närheten till Åbro och reningsverket gör att det finns ett skyddsavstånd för planläggning av skolor och tomter. Åbro har 400 meter skyddsavstånd för nyetableringar. Reningsverket har ett generellt skyddsavstånd på 1 km. Dessutom gör närheten till riksvägen och skyddsavstånd för transport av farligt gods detta område som otänkbart för framtida utveckling av Vimmerby stad.

10 Pipsvängen

Närheten till fjärrvärmeverket gör att förskolan inte kan placeras i detta område.

VOK-skogen används inte bara av orienteringsklubben utan av skolor, andra idrottsföreningar och privatpersoner. Varför tar ni ingen hänsyn till dem?

Det gör vi och vi lyssnar in och för dialog, det kommer vi göra kontinuerligt. Det är olyckligt att det inte tydligt framkommit att ingenting är beslutat. Kommunstyrelsen har gett ett uppdrag till miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram en plan för området. Vi är helt eniga om att platsen är den bäst lämpliga för en förskola men hur vi ska utveckla området utöver det är en plan som ska diskuteras under lång tid, kanske så lång som 20 år.

Varför tar ni bort det enda grönområde som används?

Vi kommer inte att ta bort något område. Hela Skyttehagen är 40 hektar och förskolan kommer att placeras i nedre delen av området. Vi lämnar kvar ungefär 30 hektar i dagsläget. Att vi sedan planlägger en del av övriga området innebär bara att vi har möjlighet att expandera och utveckla staden om och när det behövs. Vi ser också att området Ulriksdal ger fantastiska möjligheter för att expandera friluftsmöjligheterna för alla invånare.

Det behövs inte byggas mer. Varför måste ni fortsätta att planera för nya tomter?

Vimmerby är i en situation som många mindre kommuner drömmer om. Vi ökar i invånarantal och fler vill flytta hit. Vårt näringsliv blomstrar och expanderar vilket lockar hit fler personer som vill bo och arbeta i kommunen.

Hur många år är det kvar tills hela VOK-området är bebyggt?

Det kommer att dröja många år, det kanske inte blir alls. När ett område planläggs är den tänkt att räcka för en lång tid framåt. Nu är det förskolan som är akut, sedan ser vi att det i framtiden kan komma behov av ett vård- och omsorgsboende, då grovplanerar vi för det redan nu. Detaljplaneringen som ska göras nu gäller endast förskolan. Men vi ser också behov av att utveckla friluftsmöjligheterna och ingenting kommer att försvinna, möjligtvis flyttas några hundra meter och förhoppningsvis också förbättras.

Ringarna på kartan visar ju tydligt att halva VOK-skogen försvinner.

Ringarna är inte skalenliga. Tittar man på hur stor del som Lundens förskola tar i anspråk ser man att den nya förskolan endast kommer att ta en liten del i anspråk av VOK-skogen.

Men varför är Skyttehagen det bästa alternativet enligt er?

För barnens skull, det är främsta skälet. Området med skog och mark, ett lugnt och fint område att leka på. Både Lundens och Skogsbackens förskolor har fina utemiljöer, precis så vill vi att barn ska ha det på dagarna.Området ligger strategiskt där flest barn i åldern 0-5 år finns och där det går att ana ett generationsskifte inom en snar framtid då många äldre bor i området idag.

Området är dessutom kostnadseffektivt. Kommunen är skyldig att hushålla med skattebetalarnas pengar. Istället för att betala kyrkan tre gånger så mycket för deras mark så äger kommunen hela Skyttehagenområdet. Här finns det redan idag en väl fungerande infrastruktur vilket gör att vi slipper lägga skattepengar på dyra dragningar av vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber.

Det akuta behovet. Vi har idag ett akut behov av förskoleplatser. Tidplanen för att bygga på egen mark med utbyggd infrastruktur är minimal i jämförelse.

Hur kan ni bara bestämma detta utan att vi invånare har fått säga vad vi tycker?

Vi är väl medvetna om att området är ett populärt rekreationsområde. Vi kommer att ha dialog med föreningar i området och med invånare. Det är ett missförstånd att säga att det är beslutat, vad vi har bestämt är att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggning. Sedan ska samverkan ske enligt lag. Vi vill det absolut bästa för Vimmerby kommun men ibland innebär det att vi inte kan låta alla få som de vill.

Tomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande 
Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), oppositionsråd

Annons:

6 kommentarer

Frågande? 2017-02-13 12:00:00

Förskola i Nybble vore det absoluta bästa beslutet. Förskolorna blir mer utspridda. Perfekt läge för barn. Nära till bondgården, skogen, lekplats och Astrid Lindgrens värld. Känns lite "kaka på kaka" med så många förskolor på rad när det gäller VOK. Men politikerna verkar inte lyssna på oss utan har i sin lilla grupp bestämt att deras beslut är bäst!

Karl 2017-02-13 12:44:30

Den korta versionen:

Vimmerby har inte pengar efter Itsam, Sandöken, rondeller mm. Därför bygger vi där det är billigast (infrastruktur), inte där vi vill.

Micael Glennfalk 2017-02-13 12:58:02

Det är viktigt att politikerna kritiskt granskar de artiklar de ber tjänstemännen skriva åt sig. Vill just nu bara kommentera två saker: Lundområdet-Ulriksdalsområdet kan ses som ett sammanhängande. De eventuella fornlämningar som finns kan man bygga runt. Utredningen på 700.000 kronor är en mindre kostnad i sammanhanget. Marken är bra, det vet man sedan man byggde folkets parkområdet mitt emot Borghaga och vidare det nya området Övre Folkets Park. Man påstår att det inte finns VA till området, det finns det både via nya villaområdet och det gamla mitt emot Dagcentret. Det är närmare VA än det är till en förskola i VOK-skogen. Man säger att det är dyrt att dra fjärrvärme. Tjänstemannen som författat artikeln borde veta att det inte dras fjärrvärme längre till villor, Vemab kan inte konkurrera med alternativen. Om man vill dra till en förskola kan den placeras mitt emot Dagcentret; då är man nära en fjärrvärmeledning. Varför tar man inte med kostnaden av att riva ett gammalt, väl utbyggt friluftsområde som VOK/Skyttehagen och istället anlägger ett helt nytt i ett område som är totalt oexploaterat? Det är en stor kostnad som inte har budgeterats. Ska den räknas med förskolekostnaden? Fördröjning av förskolan är inte realistiskt argument. Man måste ändå skapa en provisorisk paviljonglösning, en ny förskola kan oavsett var den byggs ändå inte tillkomma inom rimlig tid. Det finns mängder av bra tomter för en ny förskola. Översiktsplanen; den kan man vara säkra på att Länsstyrelsen är noga med. Märkligt om det mantrat upphört att upprepas på byggkontoret; en detaljplan som inte följer en översiktsplan har stora chanser att förlora ett överklagande. Varför? Jo, för översiktsplanen ska allmänheten ha som vägledning när man funderar på hur mark och vatten ska användas. Typ, ingen vill bygga en villa där det om 10 år ska dras en motorväg. Så även där bör nog den skrivande tjänstemannen fundera ett varv till. Att KS ger miljö och bygg i uppdrag att ta fram en plan för sitt förslag, samtidigt som man säger att inget är beslutat ännu, är detsamma som man inte tänker ändra sig. Bättre då att säga det från början. De som vill nåt annat gör säkrast i att ta direktkontakt med enskilda fullmäktigeledamöter för det är bara där som en ändring kan ske.

Dolda agendor 2017-02-13 15:35:15

Bra att du påvisar vad som är sant och inte i den valda fabricerade sanningen Micael. Det verkar återigen som ks ska forcera igenom felbeslut och reta upp ännu fler. Helt i onödan. Igen. Hur länge ska detta få pågå? Vart är oppositionen och kd? Jo i knät på s och m. Munkavle och piskan verkar hålla partierna i schack.

Peter Fjällgård V 2017-02-13 20:34:11

Nej Vänsterpartiet har inte ställt sig bakom att bygga förskola.

Vi sitter inte i KSAU så vi vet inte agendan och bakgrunden.
Vad jag och partiet ställt sig bakom är:

- Att fortsätta utredning kring markanvändning för att kunna exploatera området del av Vimmerby 3:3 Vimmerby stad. Skyttehagen.

- Att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att beställa fortsatt utredning av miljö och byggnadsnämnden.

- Att området skall tillgodose de behov som finns för kommunens kommande investeringar som privata aktörers behov.

- Att den planerade nya förskolan föreslås hamna i det planerade området.

Vi har som vanligt fått förslaget på bordet med kort varsel!
Men för att över huvud taget kunna ta ställning behöver man en utredning och en ekonomisk plan. Vad kostar det?
Hur mycket mark skall det vara.Hur är markens beskaffenhet!

Vimmerby kommun har inte råd med ett till Krönsmon, eller fiber eller Arla. Pengarna finns inte! Så en grundlig utredning är vad vi ställer oss bakom.
Vi har inte ens diskuterat frågan i partiet än. Det sker på Onsdag!

Men vi har inte som majoriteten för vana att diskutera vår väg till beslut i media!
Utan kommer att vänta in ekonomiska underlag för vad hela affären kommer att kosta och om det går att bygga i de markförhållanden som är. Sanera bly från skjutbanor mm.
Det har vi våra möten till.

De två första satserna visar på utreda och fortsätta utreda.
Vi har inte sett något resultat av det. Då kan vi inte heller ta ställning till bygga eller inte.
De andra omfattning och behov.

Det är det som vi visste innan och som vi sagt oss stå bakom.
Utreda-konsekvens-ekonomi-beslut!
Vi tycker att det är logiskt!

Håkan Johansson 2017-02-14 15:56:43

Måste säga att jag blir glad när jag ser att Micael G kommer med ytterligare bra inlägg. eftersom han faktiskt uppenbart är påläst på detta område.
Precis som Micael skriver, så strider det mesta som politiken i Vimmerby har presenterat senaste veckan mot den översiktsplan som fullmäktige beslutat, så sent som den 30 maj 2016.
Översiktsplanen (faktiskt t.o.m en fördjupad) grundar sig på planering på lång sikt, där man i dialog med kommuninvånarna har kommit fram till vad man vill rikta in sig mot i framtiden inom olika områden. Tanken är att den ska fungera som ett planeringsinstrument för kommunens tjänstemän och politiker under lång tid framöver, och som vägledning till kommuninvånarna när det gäller framtida markanvändning. Med tanke på senaste veckans besked verkar man från politikens sida plötsligt helt ha övergett denna omsorgsfullt utformade plan, till förmån för något som står helt i strid med den. Om man inte förstår att detta orsakar stora frågetecken bland berörda parter så bör man fundera på om man faktiskt är på rätt plats, och vems uppdrag man faktiskt går.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion