Annons:

Gudrun Brunegård och Leif Larsson under presskonferensen. Foto: Simon Henriksson

Därför föreslår presidiet att vägra ansvarsfrihet: "Erkänt att det var en allvarlig situation"

Fullmäktiges presidium föreslår att Ingela Nilsson Nachtweij, tidigare ordförande i kommunstyrelsen, inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2019. Kritiken mot kommunstyrelsen skärps också ytterligare.
– Det här har varit en väldigt jobbig process för alla, säger Leif Larsson.

Annons:

Revisionen i Vimmerby kommun har föreslagit att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 förutom för ex-kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij, som avgick från sin post under den turbulenta hösten i Vimmerbypolitiken. 

Nu har även fullmäktiges presidium föreslagit kommunfullmäktige att göra samma bedömning som revisorerna.

– I det här fallet kan vi anses likvärdiga med riksdagens talmanspresidium. Vi måste ha en oberoende ställning från partierna och vi har tagit del av alla handlingar och förklaringar, och lägger ett förslag till fullmäktige utifrån det. Vi har också under hand haft kontakt med partierna för att lägga ett förslag som kan vinna fullmäktiges förtroende, säger fullmäktiges ordförande Leif Larsson.

Gudrun Brunegård beskrev under presskonferensen hur presidiet har resonerat:

– Det här är en allvarlig fråga och när det gäller frågan om ansvarsfrihet så är det ett alldeles särskilt tungt ärende. När vi ska ta ställning är revisorernas bedömning en tung inlaga i sammanhanget. Det vore besynnerligt om fullmäktige föreslås att ignoera de synpunkter som revisorerna och deras externa expertis har föreslagit. Det här har också haft följden att kommunstyrelsens dåvarande orförande har avgått, och därmed har man också redan erkänt att det var en allvarlig situation som uppstod. Det som händer nu är att vi konstaterar att så var fallet och att det fanns skäl till de beslut som fattades under hösten, säger hon.

Skälet till att kritik också uttalas mot kommunstyrelsen bygger på att det fanns en passivitetet från kommunstyrelsen när det uppdagades att kommundirektören Carolina Leijonram sjukskrivits av arbetsmiljöskäl, menar presidiet. 

– Vi riktar kritik mot kommunstyrelsens sätt att fungera under den här processen. Trots att vecka efter vecka gick sammankallades inte kommunstyrelsen, trots att man har skyldighet att göra det om en tredjedel av kommunstyrelsen begär det. Skälet till att vi instämmer i revisionens kritik är att man avstod från att agera trots att man hade verktyget i sin hand. Det hade inte behövt dröja, säger Leif Larsson och Gudrun Brunegård. 

Men kommunstyrelsen får ingen anmärkning och föreslås beviljas ansvarsfrihet.

– Det finns skäl att både kritisera och uttrycka kritik mot kommunstyrelsen, men vi går inte så långt att vi ger dem en anmärkning. Kommunstyrelsen har ett eget ansvar och därför har vi skärpt upp skrivningen, men det är samma slutsats. Kommunstyrelsen borde, när det framkom den 3:e september att Carolina var sjuk, ha träffats igen. Där brast man i sitt arbetsgivaransvar och det faller tungt på Ingela, men också på övriga kommunstyrelsen. 

Att inte gå på revisionens bedömning vore att underkänna deras arbete, säger Gudrun Brunegård.

– Då hade vi fått gå till fullmäktige och begära nya revisorer. Det är en del av den här oberoendesituationen. Revisorernas uppfattningar tillsammans med förklaringarna har varit viktiga. Hade vi inte följt revisionens bedömning hade det varit skäl för er media att ifrågasätta om vi försöker skydda våra egna, när revisionen anser att de har agerat fel. Skulle man kunna anse det hade politikerföraktet spätts på ytterligare. 

"Ord mot ord"

I processen har flera vittnesmål inkommit till presidiet. Mest intressant är förstås Ingela Nilsson Nachtweijs.

”Enligt min uppfattning saknas det grund i KPMG:s rapport att i revision lägga ansvar på mig personligen när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Jag har betydande synpunkter på innehållet och slutsatserna i rapporten, men även om det som där beskrivs stämmer föreligger inte grund för personligt arbetsmiljöansvar. Detta framgår också av rapporten”, skriver Nilson Nachtweij och hänvisar sedan till delar i rapporten som betonar hela kommunstyrelsens ansvar för situationen.

Nilsson Nachtweij anför, med hänvisning till kommunallagen, att nämnderna har ett kollektivt ansvar; ”Det finns ingen individuell rätt eller ansvar för enskilda nämndledamöter. För en ordförande finns vissa specifika uppgifter, men dessa avser uteslutande formalia kring sammanträden och inte i någon del ansvaret för verksamhetsområden.”

Vi har varit i kontakt med Nilsson Nachtweij under torsdagen, som inte vill lämna några fler kommentarer. 

Hur ser ni på hennes vittnesmål?

– Det är viktig fråga och det är viktigt att hon har fått förklara sig. I vissa fall är det ord mot ord, men utredning som gjordes av KPMG gjorde bedömningen att man inte kunde beakta en del av hennes faktasynpunkter. I utredningen står det att en del medarbetare uppfattat hot och det står kvar efter faktagranskningen, då den uppfattningen fanns hos utredaren, säger Leif Larsson, som också säger att man visst kan pröva en enskild persons ansvar i en styrelse:

– Det är inget konstigt, där har hon fel. Har man begått fel som kommunstyrelsens ordförande måste det kunna lyftas fram. 

Hon känner sig orättvist behandlad i rapporten. Hur ser ni på det?

– Rapporten lever sitt liv. 

Men det är den som ligger till grund för revisionsberättelsen. 

– Samtliga sex revisorer som då var tjänstgörande har ställt sig bakom rapporten och dess slutsatser. Det är en mängd andra faktorer som man också prövar vid själva revisionen och det har bara de fem som är kvar insyn i. De har sett saker som gör att det här sammantaget bedöms som skäl för att avstyrka ansvarsfrihet. 

Hur ser ni på att Ulf Svensson, tidigare vice ordförande i revisionen, kritiserar bedömningen?

– Han säger också att han inte har full insyn och inte har följt arbetet.

Väger det inte tungt att han inte tycker att det finns skäl för att ansvarsfrihet ska vägras?

– Han säger också i sina kommentarer att han inte har all kunskap och han har inte deltagit i revisionens arbete sedan han lämnade. 

Han ser det som en kulturkrock mellan "en ambitiös politiker och ett processorienterat arbetssätt". Vad tänker ni om det?

– Politik är ett lagarbete och därför är det fler än en som är valda till uppdrag. Det måste fungera i en kontext, i det här fallet måste KSO jobba med sin kommunstyrelsen och också med förvaltningen. Där finns det brister som ställdes på sin spets efter sommaren, då kommundirektören blev sjukskriven. Kommunstyrelsen säger att man inte visste hur illa det var och det är säkert sant. Det är också lätt att få det till en kulturkrock mellan två personer, men det är det inte. Det här är en konflikt mellan den högsta politiska ledningen och den samlade tjänstemannaledningen. Den är vidare än två personer. 

Ingela har tidigare uttryckt att det här redan är överspelat eftersom hon redan avgått. Är det inte verkningslöst att inte bevilja henne ansvarsfrihet?

– Fullmäktige måste ändå säga sitt. Den 15 juni är också första gången frågan kommer diskuteras i kommunfullmäktige och det görs enligt kommunallagen. Det här är inte överspelat, det finns tendenser till att debatten inte tar slut och då måste fullmäktige vara tydliga med sin uppfattning. Någon häxjakt är det inte, det här handlar om demokratin. 

"Det är beklagligt"

Gudrun Brunegård säger att det här har varit en svår process.

– Det är jobbigt för alla inblandade att det drar ut på tiden och det är beklagligt. Men vi måste följa kommunallagen.

Hur säkra är ni på att fullmäktige kommer följa den här linjen?

– Det är 49 personer som var och en har sin uppfattning, men vi har lyssnat av resonemangen i de politiska partierna och är starkt förvissade om att det här blir fullmäktiges beslut. Sen kan det hända saker, det kan det alltid i en demokrati.

Fakta

Motiveringen till att inte bevilja ansvarsfrihet:

"Kommunens revisorer lät, via KPMG, göra en omfattande granskning av kommunstyrelsens ledning av social organisatorisk arbetsmiljö inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019. Samtliga berörda intervjuade gavs möjlighet till faktagranskning innan färdigställande. Kommunens revisorer ställde sig bakom rapporten, vilken utgjorde en del i underlaget till revisionsberättelsen för 2019. Revisorernas sammantagna bedömning var att avstyrka ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 ordinarie ordförande i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige delar denna uppfattning. Därutöver framhålles att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen bär ett särskilt ansvar för att kommunstyrelsen under en kritisk period, framför allt efter sommaren, inte fungerade i sin ledning och styrning. 

Bristerna i kommunstyrelsens ordförandes handlande och ledarskap har gjort att rollfördelningen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda inte efterlevts, vilket avsevärt har försvårat ett fungerande samspel, ledning och styrning av verksamheten samt påverkat arbetsmiljön negativt. Vidare har kommunstyrelsens ordförande fattat beslut utan att det funnits stöd för detta i delegationen. Allt detta sammantaget medförde negativa effekter för kommunen, främst kommunens förtroende hos medborgarna men även indirekta ekonomiska skador. 

Revisorerna har påvisat förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och ekonomisk skada, bristande styrning, ledning och uppföljning", skriver fullmäktiges presidium.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt